Προπτυχιακή Εκπαίδευση 

Το εργαστήριο ασκεί 4(τέσσερα) εξάμηνα:

ΣΤ εξάμηνο

Υποχρεωτικό, φροντιστηριακό κλινικό μάθημα,

Σκοπός- Στόχοι- Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Ενημέρωση σε θέματα γενικής χειρουργικής, χειρουργικά νοσήματα…..

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οδοντιατρική” Κατεύθυνση Νοσοκομειακή Οδοντιατρική 

Συντονιστής Κατεύθυνσης: Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης

Γενικές πληροφορίες

Η ανάπτυξη των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων από τους φοιτητές ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους ασθενείς που εμφανίζουν επιβάρυνση της γενικής τους υγείας και αντιμετωπίζονται για το γενικό τους νόσημα είτε ως εξωτερικοί είτε ως νοσηλευόμενοι άρρωστοι…

Διά Βίου Εκπαίδευση

Από το 2021 με συνεργασία από το ΚΕΔΙΒΙΜ πραγματοποιούνται ετήσια Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης με σκοπό την εκπαίδευση των οδοντιάτρων στην Αποκατάσταση Ελλειματικής Φατνιακής Ακρολοφίας -Προπροσθετική Χειρουργική- Προχωρημένη Οδοντική Εμφυτευματολογία (RE-PRO-IMPLANT)…